יום שני, 4 באוקטובר 2010

מבחן האהבה: פרק חמישי: הפחד משינוי

שיתוף

פרק חמישיהפחד משינוי

חלפו ימים ארוכיםבהם המלך נכנס בעובי הקורהוהפגיש את יסמין כמעט עם כל נסיך בממלכהוהיו לא מעט כאלהאך ללא הועיליסמין כבר היתה על סף ייאושוהחליטה שהיא חייבת לעשות מעשהאולם בטרם תפעל באופן נמהרבקשה היא פגישה דחופה עם תושיהו, היועץ הבכיר של המלך.

"את מבינה שאני מחוייב בחובת נאמנות למלךנכון יסמין?” שאל תושיהו. “בוודאי" השיבה יסמין. “אין לי כוונה לעשות משהו שיפגע באביחלילהאני רק מבקשת להתייעץ"

"בסדרבמה אוכל לעזור?”

"הבט"אמרה יסמין. "כפי שאתה יודעחוק יסודהמלוכהקובע מי יכול להיות מלךוכה לשונו: “יתמנה למלך על הממלכה, בנו הבכור של המלך, או כל בן אחר שהמלך ימצא לנכון למנותו. ואם למלך אין בנים, ימנה המלך גבר בגיל 20 שנה ומעלהממשפחת מלוכה מוכרת".האמן ליתושיהוראיתי כבר עשרות גברים המתאימים להגדרה הזאתאך לא מתאימים לי... אני לא מבינהבמלכה לא מתחשביםאניבת של מלךצריכה לקבל על עצמי כל גבר שינחיתו עלייזה לא מקובל!”

"אז מה היית רוצהיסמין?” שאל תושיהו. “הייתי רוצה שהחוק הזה ישונהואפשר יהיה לבחור למועמד למלוכהכל אחד שיעבור מבחנים שייקבעו על ידי ועדת החכמיםמבחנים שמלך חייב לעבור אותםאולחילופיןשהחוק ישונה כך שגם אני, ביתו של המלך, אוכל להיות מלכהולא רק גבר זרואז אני אבחר לי איזה בעל שאני ארצהמה אתה אומר תושיהוזה כל כך נוראמה מפריע להם?”
"יסמין יקרה שלי... אני מבטיח לך שכל מה שאת אומרת כאןיישאר בסודאו קייעכשיואת בחורה חכמה מאודאת מבינה טוב מאוד במה זה כרוךשינוי החוק הזהואם את לא מבינהמיד אני אסביר לךבואי תהיי גלויה איתיעל מנת שאוכל לעזור. למה את רוצה לעשות את כל המהפך הזה? מה מסתתר מאחרי המאבק שלך? “

"תראהתושיהואני אספר לךאבל אתה מבטיח לשמור את זה בסוד?”
בוודאיכך אמרתי"

"אז תראה תושיהוזה נראה הזוי לגמרי, אבל זה המצבהתחלתי להתאהב באיזו דמות וירטואליתזה התחיל לפני כמה שניםהוא שולח לי מכתבים נסתריםבאבן דרך החלון... רומנטי כזהלא ראיתי אותו מעולםלא יודעת איך הוא נראהומה הכישורים שלואולם מן הדברים שהוא כותב לי גיליתי בחור מיוחדעדיןשאני רוצה להכיריתכן ולאחר שאכיר אותוהוא לא יהיה רלוונטי עבוריאולם כל עוד הוא בתמונהאני לא מסוגלת להכיר אך אחד אחרהוא לא מגלה את עצמומכיוון שהוא יודע שאינו ראוי להיות מלך, והוא סבור שאני לא אוכל להתייחס אליו ולא אוכל לאהוב אותו, מכיוון שממילא לא יצא מאומה מהקשר שלנו.  אולם אם תהיה תחרות אובייקטיביתשתיתן לו הזדמנותאולי הוא כן יעשה את הצעד הזה וישתתףואז התמונה תהיה לי ברורהלחילופיןאם אני אהיה המלכהאוכל לבחור את בעלי כטעמיוגם אז תיפתר הבעיה".

"תראייסמיןבכל הכבודאני מאוד מבין מה שאת אומרתאבל זה לא נראה לך קצת מוזר (וכפי שאמרת - הזוי) לשנות חוקים בשביל סיפור כזההביניאת צריכה סיבה מאוד מאוד טובה לשנות חוק שקיים כבר 500 שנה ופועל כראויאת מבינה מה עומד על הפרקהחוק הזההוא הוא שהעניק למשפחה של אביך את המלוכה מזה מאות בשניםוהוא מבטיח שגם הבן שלך ובניוונכדיוימשיכו את המסורתוהמלוכה תישאר במשפחהכל שינוי כזה הוא פתח לסילוק אביך או זרעוממשפחת המלוכהזה סיכון גבוה ביותראף אחד כיום לא מערער על החוק הזהולמרות שיש בישראל משפחות חזקות ביותרבעלות ממון רבהן אינן מעלות על דעתן לשנות אותואולם אם המלך ייזום שינוי כזההן עלולות ליצור לובי כזה או אחר ויסחטו את אביךאו יגרמו לסילוקו מהשלטוןוכל כך למה – בשביל לראות אם את אוהבת את הבחור האלמוני?”

תושיהו המשיך: “לא זו בלבדאת צריכה להביןשבכל אדם באשר הואנטוע הפחד מפני שינוייםשינוי הוא הבלתי ידועאנשים מעדיפים את הידועאפילו אם הוא רעמפני הבלתי ידועאנשים שונאים להפסידשונאים להסתכןמוכנים לחיות עם הרעולהתלונןגם אם מציעים להם הצעה מפתההם יעדיפו לדחות אותה מפני החשש שיהיה יותר גרועהביטי מסביבךהאנשים שאת מכירה – זו נשארת עם בעלהלמרות שהיא סובלת וקשה לה איתומכיוון שהיא חוששת שלא תמצא מישהו אחרלמרות שהיא אישה יפה ומושכתוזה נשאר במקום העבודה שלווכל היום מקטרלמרות שיש לו פוטנציאל רב ויכול לפתוח עסק עצמאי ומצליחוהאיש ההואמעדיף לסבול כאבים עזים במקום ללכת לניתוחמכיוון שהרופאים מעידים שיש סיכויים כאלה ואחרים שהניתוח ייכשלועוד ועוד ועוד".

"ולבסוף, יסמין יקרה, עלייך לדעת, כי מחמת הפחד הזה לשינוי, הרי שכל אדם שנמצא לידינו, ועובר שינוי בעצמו, הוא באופן אוטומטי מאיים עלינו. ומה זה אומר - שהוא הופך להיות מטרה למתקפות מצד הסביבה שלו. במיוחד במקרה שלך: את לא חיה במנותק מהעולם. מה שאת רוצה לעשות עלול להשפיע על גורמים רבים, ועל כן הם יילחמו בך. עלייך להיות מוכנה לכך! הם יחשפו את המניע שלך, הם יפעילו לחץ על אבא שלך, זה יהיה מכוער. צריך המון כוחות לעבור שינוי, וגם להוביל אותו ואז, אם תאמיני בעצמך, ותעשי זאת נכון, ולא תתייחסי לכל הפגיעות, ותהיי חזקה, אז אולי תוכלי לחצות זאת בשלום. זהו מבחן האהבה שלך יסמין - האם את אוהבת עד כדי כך שתהיי מוכנה להילחם את המלחמה הזאת, עבור מישהו שמעולם לא ראית, ואולי כלל לא קיים".

"אז מה אתה מציעאני על סף ייאוש..."

מה הייתם מציעים ליסמיןאילו הייתם תשיהושתוותר על הניסיון לשנות את החוק? שתוותר על הסיכוי למצוא את אהבתה?